Archive for the ‘—only for HIM—’ Category

Witty I was pre-time a nay!

Brains so screwed very glued heyday.

Taught bright-white oh too grey as clay.

Duped dwell on light but went astray!

 

Till he came by Thouyou, my GOD.

I, pilgrim, found where’t dwell my bod.

An nth non-seared methinks to nod,

GOD’S hasty hands sav’d me on sod.

 

He caught the minds from days of yore.

But just he reads; as if a lore.

Thou’d be amazed, he got the core.

And hath lied none, too hath loved more.

 

 

The Biblicist thou’ll really heed.

A friend thou need, a friend indeed!

In bliss I am, I got a meed.

It was the time I learnt to read.

 

 

 

ADD: 34

Posted: November 19, 2014 in ---only for HIM---

TALATAAN: BUMABAHANG PAKIKIISA

Sa temang “Shaping a Nation Zealous of Good Works” , ipinagdiwang ng mga miyembro ng Church of God International (MCGI) ang kabutihan ng Dios sa pagpapahintulot Niyang makaabot ang Ang Dating Daan (ADD) sa 34 na taon—4:00 ng hapon, ika-30 ng Oktubre, Smart Araneta Coliseum.

Pinuno ng libu-libong kasapi ng MCGI at kanilang mga bisita ang paligid ng Smart-Araneta bago tuluyang binuksan ang Big Dome sa oras na ika-apat ng hapon. Kinailangang triplehin ang pila sa lahat ng tarangkahan dahil sa dami ng mga dumalo.

Hindi mahulugang-karayom pagdating sa loob ng Coliseum. Sa mga hindi pinalad na makapasok, alinsunod na rin sa patakarang ipinatupad ng Smart-Araneta, sabayang binuksan ang 1,360 coordinating centers ng MCGI upang mabigyang-lugar ang mga dumalo. Gayundin, ang malalaking lokal sa ibayong-dagat na pinuno ng mga kapatid sa MCGI at ng mga panauhin.

 

PANIMULA: MASIKHAY NA PAGBATI

Gaya ng nakaugalian ng mga kasapi sa MCGI, pinangunahan ng isang mataimtim na panalangin ang selebrasyon ng ika-34 na taon ng programang Ang Dating Daan (ADD).

Sinundan ito ng mga espesyal na bilang pagtatanghal mula sa ilang miyembro ng ADD Orchestra. Naghandog din ng mga bilang awit at sayaw papuri sa Dios ang Ministeryo ng Musika at ng Teatro Kristiyano ng MCGI, na masigla rin namang sinabayan ng mga nagsidalo.

Nagbalik-tanaw sa kasaysayan ng ADD si kapatid na Daniel Razon, Pangalawang Tagapangasiwang Pangkalahatan ng MCGI. Binanggit niya ang mga naging proyektong pang-serbisyo publiko na pinangunahan ng ADD sa loob ng 34 taon, na siya namang napapaloob sa temang “Shaping a Nation Zealous of Good Works” (Paghubog sa Isang Bayang Masikhay sa Mabubuting Gawa).

Naging hudyat naman ang awiting Itanong Mo kay Soriano upang simulan ang pinakamalaking Worldwide Bible Exposition sa taong ito.

 

PAGLAWAK: ANG PAGLAWIG NG IGLESIA

Isa sa naging tampok sa pagsisimula ng selebrasyon ang mga testimonya ng ilang dating pastor mula sa iba’t ibang bansa sa Kanluran. Kanilang isinaysay kung paanong sa pamamagitan ng ADD ay naituwid ang kanilang mga maling paniniwala sa relihiyon.

Nag-umpisang makilala ang ADD sa bahaging Kanluran taong 2007. Sa maikling panahon ng pagsasahimpapawid ng programa, marami ng mga naanib na dayuhan sa samahang MCGI. Sa mga sumunod pang mga taon, bawat linggo ay may mga binabautismuhan na ang karamihan ay sa Timog Amerika at Aprika nagmumula.

Sa kasalukuyan, ang programa ay may bersyon sa Ingles, Niponggo, Mandarin, Espanyol, at Portuges. Ito ay sumasahimpapawid sa iba’t ibang estasyon ng telebisyon sa buong mundo sa pamamagitan ng direct-to-home satellite, maging sa Internet.

ANG DATING DAAN: NANG PASIMULA…

Ang programang Ang Dating Daan ang itinuturing na pinakamatagal na palatuntunang panrelihiyon sa radyo at telebisyon sa Pilipinas. Ang palatuntunan ay walang patid sa pagtugon sa iba’t ibang usaping may kinalaman sa espirituwalidad at pananampalatayang Kristiyano.

Nagsimula ang programa sa radyo taong 1980 at sa telebisyon taong 1983. Noon, ang palatuntunan ay nagtatagal lamang ng 30 minuto. Ngunit sa paglaon ng panahon at paglago ng makabagong teknolohiya, ang programa ay mapanonood na 24 oras araw-araw.

Sa loob ng 34 na taon, pinatunayan ng ADD sa kanilang mga masugid na tagahanga at tagapanood ang pagiging biblikal at sinsero ni kapatid na Eli Soriano, ang pangunahing tagapagsalita ng programa, sa pagtugon sa mga suliraning panrelihiyon.

PAGTUGON: MGA SERBISYONG PANLIPUNAN

Ang pagtulong at paggawa ng mga tagasuporta ng ADD ay buhat sa itinuturo ni Bro. Eli Soriano mula sa Biblia na “walang mabuting gawa na magbubunga ng masama.”

Ilang sa mga serbisyong regular nang inilalaan ng Ang Dating Daan sa iba’t ibang komunidad sa buong mundo ay ang pagbibigay ng libreng atensyong medikal at alalay-pinansiyal sa mga matatandang inulila ng kanilang mga pamilya; pagbibigay ng dugo; paglilinis sa mga komunidad; at pagbisita sa mga bahay ampunan.

Para sa pagdiriwang ng ika-34 na taon ng Ang Dating Daan sa taong ito, kampanya sa kalinisan, libreng pamamahagi ng mga pagkain, pagbisita sa mga ospital at bahay ampunan, libreng serbisyong medikal, at pagdodoneyt ng dugo ang ilan sa mga pangunahing aktibidad na isinagawa sa mga siyudad sa Bolivia, Liberia at Ghana sa Aprika, at Hilagang Amerika kung saan maraming mga kaanib ng MCGI ang masayang tumugon at nakibahagi.

Ang mga serbisyong ito na ipinagkakaloob ng Ang Dating Daan ay pawang libre at hindi lamang nakalaan sa mga kasapi sa MCGI, kundi pati sa kasapi sa ibang relihiyon o paniniwala.

 

PAGTATAPOS: PAG-ANYAYA MULA SA TAGAPANGASIWANG PANGKALAHATAN

Ang buong programa ay tinapos ng isang mataimitim na panalangin.

Bago lumisan ang mga nagsidalo, inimbitahan ng Kapatid na Eli ang mga bisita na makapakinig ng mas detalyadong aral sa mga regular na mass indoctrination sa mga lokal ng MCGI.

***

Pinatotohanang muli ng MCGI na ang tunay at makabuluhang pagpapalaganap ng mga salita ng Dios ay hindi nagtatapos sa tatlumpu’t tatlong taon ng pagpapahayag lamang.

 

Mga katuwang sa pananaliksik:

www.mcgi.org

www.angdatingdaan.org

Youtube.com

Facebook Accounts: Ang Dating Daan and MCGI

 

Katuwang sa pagrerebisa:

Bb. Cecile Vizcaya

tears

Posted: November 17, 2014 in ---only for HIM---

tears

it                                                                                                                                                                             flows

so                                                                                                                                                                           much

that                                                                                                                                                                         i

can                                                                                                                                                                         neither

breathe                                                                                                                                                                  nor

can                                                                                                                                                                         I

live                                                                                                                                                                         so

the                                                                                                                                                                         pain

digs                                                                                                                                                                       deeper

into                                                                                                                                                                        my

heart                                                                                                                                                                      but

deepest                                                                                                                                                                  into

my                                                                                                                                                                          soul

alone                                                                                                                                                                      i

am                                                                                                                                                                          endeared

and                                                                                                                                                                        salvaged

by                                                                                                                                                                           none

i                                                                                                                                                                              am

a                                                                                                                                                                            carcass

of                                                                                                                                                                           yesterday’s

pain                                                                                                                                                                       where

my                                                                                                                                                                          tomb

sets                                                                                                                                                                        where

ache                                                                                                                                                                      besets

i                                                                                                                                                                               saw

all                                                                                                                                                                            the

madness                                                                                                                                                                 i

felt                                                                                                                                                                          all

the                                                                                                                                                                          sadness

i                                                                                                                                                                               am

torn                                                                                                                                                                         and

ripped                                                                                                                                                                     and

abandoned                                                                                                                                                             by

all                                                                                                                                                                           when

i                                                                                                                                                                              say

all                                                                                                                                                                            i

meant                                                                                                                                                                      all

small                                                                                                                                                                        so

GOD                                                                                                                                                                        my

LOVE                                                                                                                                                                       is

not                                                                                                                                                                          a

part                                                                                                                                                                         of

all.